Tło młotek sędziego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni

+48 58 628 10 60

Kompetencje komornika sądowego:

Komornik jako organ władzy publicznej wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, a także inne ustawowe zadania, jak np.:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Nadto komornik:

  • na zlecenie sądu albo na wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  • podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  • sporządza protokół stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Aktualne licytacje komornicze

Formularz kontaktowy